تایباد و باخرز ( این دو شهر در وطن خویش غریبند هنوز ...)